Põhikiri

Eesti Kopsuarstide Seltsi põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Eesti Kopsuarstide Selts (edaspidi Selts) on vabatahtlik, sõltumatu, avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulunduslik üle-eestiline ühendus, mis ühendab kopsumeditsiiniga tegelevaid spetsialiste.

2. Selts lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, seadustest, Vabariigi Valitsuse,
Sotsiaalministeeriumi ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik oma pitsati, pangaarve ja sümboolikaga. Seltsi nimi inglise keeles on Estonian Respiratory Society.

4. Seltsi juhatuse aadress: Eesti Kopsuarstide Selts, Riia 167, 51014 Tartu.

II Eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

5. Seltsi põhiülesandeks on igakülgne kaasaaitamine kopsuhaiguste leviku tõkestamisele,
nende diagnoosimise ja ravi parandamisele ning oma liikmeskonna erialase kvalifikatsiooni
tõstmisele.

6. Selts teeb ettepanekuid Sotsiaalministeeriumile kopsuhaiguste ravi ja arstide ning teiste
vajalike asjatundjate tegevust reguleerivate õigusaktide vajaduse, ettevalmistamise ja
täitmise kontrolli kohta.

7. Selts võtab osa kopsuhaigustesse puutuvate tervishoiu arengukavade koostamisest.

8. Selts koordineerib kopsuhaiguste alast teaduslikku uurimistööd. Loob, arendab ja hoiab
teaduslikke ja praktilisi sidemeid kopsuarstide organisatsioonidega teistes riikides.

9. Selts korraldab ise või koos teiste asutuste ja/või ühendustega teaduslikke konverentse,
sümpoosiume, seminare jmt.

10. Selts korraldab avalikke loenguid ja dispuute omal erialal ja üldmeditsiinilistes aktuaalsetes küsimustes.

11. Vajadusel moodustab selts sektsioone, komisjone, töörühmasid üleskerkivate erialaste
probleemide lahendamiseks.

III Seltsi liikmeskond, liikmete õigused ja kohustused

12. Seltsi liikmeskond koosneb liikmetest ja auliikmetest.

13. Seltsi liikmeks võivad olla kõik arstid, farmatseudid või mõnda muud kõrgharidust omavad isikud, kes on kopsuhaiguste ja/või tuberkuloosi alal töötanud vähemalt ühe aasta.

14. Seltsi liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku avalduse alusel. Juhatuse otsuse kinnitab üldkoosolek.

15. Seltsi liikmel on üldkoosolekul otsustava hääle õigus ja õigus saada valitud Seltsi
juhtorganitesse.

16. Seltsi liikmed peavad oma tegevusega kaasa aitama seltsi eesmärkide ja ülesannete
lahendamisel, täitma juhatuse poolt saadud ülesandeid ja juhiseid.

17. Seltsi liige on kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja regulaarselt iga-aastast liikmemaksu.
Liikmemaksu tasumise tähtajaks on jooksva kalendriaasta 31. jaanuar. Kahe järjestikuse
aasta eest liikmemaksu mitte tasunud Seltsi liikmele saadab Seltsi juhatus teatise. Kui kuu
aja jooksul ei ole Seltsi liige tasunud oma liikmemaksu võlga, arvatakse Seltsi liige juhatuse
otsusega Seltsi liikmeskonnast välja.

18. Seltsi auliikmeks võib valida isiku, olenemata tema kuulumisest või mittekuulumisest Seltsi, kes oma tegevusega on märkimisväärselt kaasa aidanud Seltsi eesmärkide saavutamisele.

19. Seltsi auliikmete kandidaadid esitab juhatus. Auliikmed valib üldkoosolek lahtisel
hääletusel. Auliikmetele antakse diplom.

20. Seltsi liikme võib juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega Seltsi koosseisust välja arvata Seltsi põhikirja rikkumise ning tegude eest, mis ei sobi kokku kuulumisega Seltsi.

IV Seltsi juht- ja kontrollorganid

21. Seltsi kõrgem juhtorgan on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku üks kord aastas.
Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

22. Üldkoosolek:
22.1 kinnitab muudatused seltsi põhikirjas,
22.2 kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded,
22.3 määratleb järjekordsed ülesanded,
22.4 otsustab seltsi liikmeskonda puudutavad küsimused,
22.5 valib salajasel hääletusel neljaks aastaks seltsi 9-liikmelise juhatuse ja
3-liikmelise revisjonikomisjoni,
22.6 kinnitab sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse.

23. Seltsi liikmete erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt nelja juhatuse liikme või 1/3 Seltsi liikmete nõudmisel.

24. Seltsi juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord
poolaastas. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on
otsustavaks juhatuse esimehe arvamus.

25. Juhatuse pädevusse kuulub:
25.1 Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil,
25.2 teadusürituste ettevalmistamine ja läbiviimine,
25.3 käesoleva põhikirja p.p. 7-13 ettenähtud ülesannete planeerimine ja täitmise
korraldamine,
25.4 Seltsi nimel vajalike lepingute sõlmimine, pangakonto avamine, käsutamine
ja sulgemine, volituste väljaandmine.

26. Juhatus valib oma koosseisust avalikul hääletusel Seltsi esimehe, sekretäri ja laekuri.
Seltsi esimeheks võib olla valitud kuni kaheks järjestikuseks Seltsi juhatuse ametiajaks.

27. Esimehe pädevusse kuulub Seltsi töö juhtimine juhatuse koosolekute vahelisel perioodil,
üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine, Seltsi esindamine ilma volikirjata
siseriiklikel ja rahvusvahelistel teadus- ja tervishoiualastel üritustel.

28. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe. Komisjon kontrollib Seltsi majandus- ja finantstegevuse vastavust üldkoosoleku ja juhatuse otsustele üks kord aastas. Revisjoni
tulemused vormistatakse aktiga ja kantakse ette üldkoosolekul.

V Seltsi vahendid

29. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, vabatahtlikest
annetustest, pangaprotsentidest ja muudest tuludest. Kõik Seltsile kuuluvad rahalised
vahendid säilitatakse pangakontol.

VI Seltsi reorganiseerimine ja likvideerimine

30. Selts reorganiseerib või lõpetab oma tegevuse üldkoosoleku otsusega, millega määratakse ära ka Seltsi varade saatus ja Seltsi varad antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist kas teisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.